Przejdź do menu Przejdź do treści

Egzamin dyplomowy

Terminy obron w roku 2023 to 10.07.2023 oraz 29.09.2023

Magisterska praca dyplomowa powinna składać się z zestawu prac będących realizacją określonego założenia artystycznego/projektowego, wykonaną na wysokim poziomie technologicznym i artystycznym świadczącym o rozwiniętej świadomości twórczej, inwencji i biegłości warsztatowej autora. 

Część teoretyczna pracy powinna być pisemną wypowiedzią na temat problematyki twórczości, zjawisk sztuki, wykazującą sprawność autora w posługiwaniu się pojęciami teorii sztuki, umiejętność analizowania i interpretowania dzieła oraz rozumienia zjawisk występujących w sferze sztuki, w tym także współczesnych środków przekazu multimedialnego. Część Teoretyczna powinna być spójna z pracą artystyczną i stanowić pewnego rodzaju całość.      

Student wybiera magisterską pracownie dyplomową z listy odpowiadającej modułowi specjalności: 


Moduł ART: 

Animacja
Fotografia artystyczna
Grafika cyfrowa
Grafika warsztatowa
Ilustracja
Malarstwo i działania wizualne
Pracownia interdyscyplinarna
Rysunek
Rzeźba i działania w przestrzeni
Sitodruk 


Moduł DESIGN: 

Animacja i montion graphic
Concept art
Digital Design
Fotografia
Grafika edytorska
Projektowanie graficzne
Projektowanie produktu
Projektowanie przestrzeni i wnętrz
Projektowanie www (interfejs użytkownika)
Projektowanie wystaw
Typografia

 

Wymagania dotyczących dokumentacji prac dyplomowych.  

 1. Praca teoretyczna i artystyczna składana jest w dwóch oddzielnych tomach  
 2. Praca teoretyczna w formacie A4, w miękkiej oprawie, publikacja sformatowana według wymagań dotyczących prac teoretycznych 
 3. Dokumentacja pracy artystycznej w formacie nie większym niż A4 (dopuszcza się formaty niestandardowe pod warunkiem, że mieszczą się do teczki A4), wymagana miękka oprawa 
 4. Prace składane w 1 kopi (tzn. 1 tom praca teoretyczna i 1 tom praca artystyczna)

Strona tytułowa pracy dyplomowej artystycznej i teoretycznej powinna zawierać: 

 • nazwę uczelni (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), 
 • instytutu prowadzącego kierunek (Instytut Sztuki i Designu), 
 • nazwę kierunku na jakim jest realizowany dyplom, 
 • logo uczelni, 
 • imię i nazwisko studenta, 
 • numer albumu, 
 • tytuł pracy dyplomowej, 
 • praca magisterska (dla II st.), licencjacka (dla I st.)
 • imię i nazwisko promotora (ewentualnie także promotora pomocniczego), 
 • miejsce i datę roczną realizacji dyplomu (Kraków 2023)

Uwaga: Nie umieszczamy informacji o Wydziale Sztuki, od 2019 kierunki studiów prowadzą instytuty. 

 

Link: https://iszd.up.krakow.pl/student/prace-dyplomowe/strona-tytulowa/ 

Kompletną pracę magisterską, zaakceptowaną przez obydwóch promotorów, należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed terminem planowanej obrony. 

 

Warunki i wymagania dotyczące prac dyplomowych: 

 1. Pracę dyplomową należy realizować w pracowni zgodnej ze specjalizacją. 
 2. Pracownią dyplomową może stać się pracownia, w której uzyskano zaliczenie w poprzednim roku (minimum jeden semestr). 
 3. W skład pracy dyplomowej mogą wchodzić prace wykonane w innych pracowniach po warunkiem uzyskania zgody promotora. 
 4. W skład pracy dyplomowej mogą wchodzić prace wykonane w poprzednim roku akademickim pod warunkiem uzyskania zgody promotora. 
 5. Aneks do dyplomu nie jest wymagany. 
 6. Studentów II roku nie obowiązuje ogólny przegląd semestralny, swoje prezentacje zobligowani są konsultować z promotorami. 
 7. Pracę dyplomową należy zarejestrować w aplikacji Dyplomowanie najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną datą obrony, pozostałe informacje na temat składania prac oraz odbioru dyplomu znajdują się w linku oraz w załączniku, w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Panią Jolantą Dudek z Centrum Obsługi Studenta kontakt 12 662 6103  
 8. Aplikacja Dyplomowanie: https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/
 9. https://bip.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/11/2020/05/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Proces-dopuszczenia-pracy-dyplomowej-do-obrony-oraz-jej-rejestracji.pdf
 10. Dokumentacja pracy artystycznej/projektowej i praca teoretyczna powinna być zawarta w jednym tomie (w jednej kopii). 
 11. Dokumentacji pracy artystycznej/projektowej powinien towarzyszyć opis (do 5 stron tekstu). 
 12. Prace wykonane poza pracownią dyplomową, a wchodzące w skład dyplomu powinny w być opisane w dokumentacji dyplomu (pracownia, prowadzący). 
 13. Studenci zobligowani są do przekazania promotorom wersji cyfrowej pracy dyplomowej (teoretycznej razem z artystyczną/projektową). 
 14. Termin obron pracy dyplomowej – 10.07 oraz 29.09.2023 r.                                                   

 

Egzamin dyplomowy 

Magisterski egzamin dyplomowy jest formą obrony teoretycznej (pisemnej) pracy dyplomowej i dyplomu artystycznego/projektowego, który jest prezentowany w trakcie egzaminu.
Elementem egzaminu jest obowiązkowa autoprezentacja dotycząca zarówno pracy teoretycznej jak i dyplomu artystycznego/projektowego.
W dalszej części egzamin dyplomowy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Egzaminu Dyplomowego. 

Obrony nie są już zdanie tylko stacjonarnie

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/