Przejdź do menu Przejdź do treści

Przedmioty

W pierwszej części kursu studenci i studentki mają okazję zapoznać się z różnymi gatunkami krytyki artystycznej i tekstami o sztuce. Ćwiczą umiejętność analizy i krytycznej oceny wystawy, dzieła sztuki i zjawisk w obrębie sztuki oraz dyskutują na temat współczesnych krytyk zamieszczonych w czasopismach artystycznych i portalach internetowych. W drugiej część warsztaty będą poświęcone ćwiczeniu umiejętności samodzielnego pisania tekstów krytycznych – od recenzji z wystawy po esej poświęcony wybranemu problemowi sztuki współczesnej.

Kursy mają na celu przygotowanie do pracy w instytucjach kultury i poświęcone są kwestiom polityki kulturalnej, organizacji instytucji kultury oraz sposobom pracy z widownią.

Polityka kulturalna i organizacja sektora kultury

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu polityki kulturalnej państwa oraz organizacją sektora kultury w Polsce. Wśród poruszanych zagadnień są: kierunki polskiej polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym, polityka kulturalna a ekonomika kultury, współczesne tendencje w polityce kulturalnej – kultura czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego czy demokracja w kulturze.

Audience development

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu uczestnictwa w kulturze oraz budowania relacji z odbiorcami (uczestnikami) działań artystycznych i kulturalnych. Wśród poruszanych zagadnień są: uczestnictwo w kulturze, koncepcje rozwoju publiczności, metody i narzędzia rozwoju widowni, badania marketingowe w kulturze, promocji wydarzeń artystycznych w kontekście komunikacji z odbiorcami, budowanie relacji z odbiorcami, wyzwania współczesnego marketingu kultury.

Pytanie o znaczenie sztuki jest kluczowe dla jej współczesnej tożsamości. Cykl kursów poświęconych definicjom sztuki i sposobom jej interpretowania ma na celu przybliżyć studentom aspekty związane z tym, jak kształtowało się estetyczne pojmowanie sztuki i jakie metody wykorzystywano, aby wyjaśnić znaczenie poszczególnych dzieł. Kompetencje w tym zakresie studenci nabywają w czasie wykładów i ćwiczeń zorientowanych na historię myśli o sztuce i sposobach pisania o niej, takich jak: Filozofia sztuki, Historia krytyki artystycznej czy Metody analizy i interpretacji dzieła sztuki.

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do roli organizatora wystaw i wydarzeń artystycznych. W ramach zajęć zostaną przedstawione zarówno organizacyjne, administracyjne oraz prawne aspekty organizacji tego typu wydarzeń, a także, w ujęciu historycznym, ewolucja strategii kuratorskich i ich różnorodność. W oparciu o tę wiedzę studenci będą mieli zadanie przygotowanie projektu własnego wydarzenia artystycznego, indywidualnie lub grupowo.

Zajęcia trwają przez cztery semestry. W pierwszym studenci przygotowują wstępną koncepcję wystawy i opracowują jej budżet, a także poznają założenia pracy w zespole projektowym. W drugim semestrze pogłębiają research i piszą teksty kuratorskie, w trzecim prowadzą korespondencję z instytucjami, w których realizują swoją koncepcję, a także pracują z zaproszonymi artystami, aby w czwartym semestrze zająć się praktyczną realizacją wydarzenia. Kurs kończy się zrealizowaniem wystawy lub wydarzenia artystycznego.

Cykl kursów podstawowych, uzupełniających i kursów do wyboru pogłębiających wiedzę studentów w zakresie szeroko rozumianych zjawisk w sztuce współczesnej. W ramach toku studiów student zapoznaje się z najważniejszymi zagadnieniami w sztuce współczesnej uczestnicząc w wykładach przekrojowych: Historia sztuki do 1945 roku oraz Historia sztuki współczesnej oraz wykładach poświęconych szczególnym aspektom sztuki współczesnej. Są to m.in.: dizajn polski i współczesny, sztuka instalacji, fotografia, sztuka wideo, film współczesny, kultura oddolna i subkultury, muzea sztuki, sztuka w przestrzeni publicznej i cyfrowej, performance.

Celem kursów jest przygotowanie do samodzielnej działalności związanej z organizacją życia artystycznego, pozyskiwania środków na organizowane wydarzenia i zaplanowanie ich w sposób nie naruszający praw autorskich twórców.

Fundraising

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz narzędziami fundraisingu. Wprowadzenie podstaw zarządzania projektami oraz marketingu. Nacisk położony jest zwłaszcza na obszary bezpośrednio związane z marketingiem zaangażowanym społecznie oraz formatami zarządzania typowymi dla organizacji pozarządowych. Omawiane zagadnienia uwzględniają m.in.: aplikowanie o środki publiczne – programy, aplikacje, wymogi formalne, crowdfunding, media społecznościowe, tworzenie oferty sponsorskiej.

Prawne aspekty działalności twórczej

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami prawnej ochrony własności intelektualnej. Student nabywa wiedzę na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych, przysługujących twórcy autorskich praw osobistych i majątkowych, oraz prawa własności przemysłowej. Student zyskuje także wiedzę na temat konsekwencji prawnych naruszenia praw autorskich.