Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady dyplomowania

Zarządzenie Dziekana Wydziału Sztuki w sprawie zasad dyplomowania na kierunku: Grafika

 

Część teoretyczna pracy dyplomowej
 1. Problematyka teoretycznej części pracy dyplomowej jest ustalana z promotorem pracy nie później niż w pierwszym miesiącu ostatniego roku studiów podczas seminarium dyplomowego (do 1 listopada)
 2. Teoretyczna część pracy dyplomowej jest pracą pisemną podejmującą tematy związane z kierunkiem studiów. Zagadnienia podjęte w pracy teoretycznej powinny mieć związek z praktyczną częścią pracy dyplomowej, np.: pokazywać temat w szerszym kontekście, przybliżać przemiany historyczne, opisywać metodologię twórczą, itp.
 3. W czasie trwania seminarium dyplomowego na ostatnim roku studiów student jest zobowiązany systematycznie przekazywać promotorowi kolejne fragmenty pracy celem sprawdzenia poprawności wywodu i weryfikacji tez. Część teoretycznej pracy dyplomowej w całości powinna zostać przekazana promotorowi do sprawdzenia nie później niż cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.
 4. Promotor zobowiązany jest do systematycznego weryfikowania postępów pracy, zapobiegania wszelkim formom naruszania ochrony własności intelektualnej, udzielania wskazówek zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale, przyjęcia pracy dyplomowej zgodnie z ustalonymi zasadami, wystawienia oceny końcowej i sporządzenia opinii o pracy.
 5. Tematy części teoretycznej prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Katedry Multimediów do końca listopada.
 6. Powołanie recenzenta następuje w lutym.

 

Pliki do pobrania:
Zalecenia-do-redagowania-teoretycznych-PRAC-DYPLOMOWYCH-magisterskich-i-licencjackich-1

Część artystyczna pracy dyplomowej
 1. Zakres i temat artystycznej części pracy dyplomowej są ustalane z promotorem pracy w pierwszym semestrze ostatniego roku studiów na zajęciach w artystycznej pracowni dyplomowej.
 2. Artystyczną część pracy dyplomowej stanowią tworzące spójną merytorycznie oryginalną całość utwory o charakterze autorskiego dzieła, które mogą mieć wymiar: użytkowy, naukowy, edukacyjny, informacyjny, eksperymentalny lub autoekspresyjny. Praca powinna uwzględniać specyfikę kierunku studiów poprzez osadzenie dzieła w środowisku cyfrowym, jego multimedialność i interaktywność. Artystyczna część pracy dyplomowej może wykorzystywać takie media i formy jak: aplikacje na urządzenia ekranowe, strony www, gry, animacje i wideo cyfrowe, fotografie, e-booki, instalacje interaktywne itp. Praca powinna być zaprezentowana adekwatnie do wybranego tematu, np.: w formie planszy, wizualizacji, prezentacji multimedialnych i powinien jej towarzyszyć komentarz pisemny do 8 stron tekstu.
 3. Tematy części artystycznej prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Katedry Multimediów.
 4. Powołanie recenzenta następuje w lutym.
Składanie pracy
 1. Dyplomant składa u pracownika Sekretariatu Katedry Multimediów nie później niż trzy tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznikiem nr 1 oraz zatwierdzoną przez promotora pracę na płycie CD lub DVD w formacie DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF. Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku, formy (studia stacjonarne/niestacjonarne) oraz stopnia studiów. Weryfikacja pracy trwa do pięciu dni roboczych. Dyplomant jest zobowiązany osobiście odebrać z Sekretariatu skrócony raport podobieństwa oraz Załącznikiem nr 2.
 2. Dyplomant ma obowiązek złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony:
  • wygenerowany przez system skrócony raport podobieństwa wraz z Załącznikiem nr 2;
  • dwa egzemplarze zatwierdzonej przez promotora podpisem teoretycznej części pracy dyplomowej:
   • 1 egzemplarz wydruku jednostronnego w twardej oprawie
   • 1 egzemplarz wydruku dwustronnego zbindowanego
   • do obu egzemplarzy musi być dołączona identyczna z wydrukiem kopia elektroniczna pracy wraz ze skanem strony tytułowej podpisanej przez promotora
  • dwa egzemplarze dokumentacji artystycznej części pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora – do obu egzemplarzy musi być dołączona identyczna z wydrukiem kopia elektroniczna pracy wraz ze skanem strony tytułowej podpisanej przez promotora;
  • indeks z kompletem wpisów i zaliczeń;
  • kartę egzaminacyjną z kompletem wpisów i zaliczeń;
  • cztery identyczne fotografie o wymiarach 6,5 x 4,5 cm;
  • potwierdzenie uregulowania opłaty za wydanie dyplomu: 60 zł płatne gotówką we wpłatomacie lub w kasie uczelni;
  • aby otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim dyplomant musi złożyć wniosek o wydanie takiego odpisu, dodatkową fotografię o wymiarach 6,5 x 4,5 cm oraz uiścić we wpłatomacie lub w kasie uczelni opłatę 40 zł.
 3. Studenci studiów niestacjonarnych w momencie składania prac dyplomowych muszą mieć uregulowaną opłatę za studia.Dyplomant ma obowiązek złożyć w Dziekanacie Wydziału Sztuki nie później niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony:
 4. Przedkładając pracę dyplomową dyplomant podpisuje w Dziekanacie Wydziału Sztuki oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu), oświadczenie o identyczności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej
 5. Przyjęta przez promotora praca podlega ocenie recenzenta.
 6. Recenzenta powołuje Kierownik Katedry Multimediów.
 7. Obrona odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana w składzie określonym w Regulaminie Studiów.
 8. W momencie odbioru dyplomu z dziekanatu wymagane jest złożenie w formie pisemnej Deklaracji absolwenta dostępnej do wypełnienia na stronie: https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html