Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownie do wyboru

Zasady wyboru pracowni

Studia licencjackie ( I stopnia) –  stacjonarne

I rok
Wybór „Grafiki warsztatowej” na II rok studiów (jedna z czterech pracowni do wyboru: Wklęsłodruk, Litografia, Linoryt, Sitodruk).
Termin złożenia deklaracji: do 30 kwietnia 2018.

II rok
Wybór „Pracowni artystycznej I” i „Pracowni artystycznej II” na III rok studiów. Do wyboru: Wklęsłodruk, Linoryt, Sitodruk, Litografia, Fotografia, Grafika cyfrowa, Animacja, Ilustracja.
Termin złożenia deklaracji: do 30 kwietnia 2018

 

Wybór Licencjackiej pracowni dyplomowej na VI semestr studiów

Do wyboru: Rysunek, Projektowanie graficzne, jeden z kursów wybranych po II roku jako „Pracownia artystyczna I” lub „Pracownia artystyczna II”.
Termin złożenia deklaracji wraz z nazwiskiem promotora: do 30 kwietnia 2018.
Termin podania tytułu pracy dyplomowej: do 30 czerwca 2018.

Promotorem licencjackiej pracy dyplomowej artystycznej może zostać prowadzący posiadający stopień minimum doktora.

 

Wybór prowadzącego seminarium dyplomowe (licencjackie)

Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

  1. dr Diana Wasilewska – Historyczka sztuki, polonistka, reporterka. Zainteresowania: krytyka artystyczna i teoria sztuki, sztuka przełomu XIX i XX wieku, sztuka awangardowa, międzywojnie (sztuka, literatura, życie artystyczne), antysemityzm, kultura żydowska, fotografia, podróże artystyczne, feminizm, sztuka współczesna.
  2. dr Bernadeta Stano – Historyczka sztuki; zainteresowania: sztuka nowoczesna i współczesna (sztuka w przestrzeni publicznej, rzeźba w poszerzonym polu, sztuka kobiet, ilustracja książkowa, fotografia socjologiczna itp.), wystawiennictwo, animacja kultury, arteterapia i art brut
  3. dr Krzysztof Siatka – Historyk sztuki, kurator wystaw sztuki współczesnej; zainteresowania badawcze: historia sztuki współczesnej, dziedzictwo neoawangardy, refleksja medialna w działalności współczesnych artystów, historia wystawiennictwa.
  4. dr Małgorzata Kaźmierczak – Historyczka. Zainteresowania: sztuka współczesna (szczególnie sztuka performance, w tym perfoaktywizm), sztuka feministyczna, nowe media, sztuka w przestrzeni publicznej, zarządzanie w kulturze.
  5. dr Agnieszka Kamrowska – Kulturoznawczyni. Zainteresowania: media audiowizualne, sztuka współczesna, ilustracja, komiks, kultura i sztuka Dalekiego Wschodu.
  6. dr Sebastian Stankiewicz – Filozof, teoretyk i historyk sztuki. Zainteresowania: estetyka, neuroestetyka i percepcja, teoria i filozofia dizajnu i fotografii, sztuka współczesna, nowoczesna i dawna, architektura i teoria architektury.

 

Studia licencjackie ( I stopnia) –  niestacjonarne

II rok
Wybór „Pracowni artystycznej I” i „Pracowni artystycznej II” na III rok studiów. Do wyboru: Wklęsłodruk, Linoryt, Litografia, Sitodruk, Fotografia, Grafika cyfrowa, Animacja, Ilustracja.
Termin złożenia deklaracji: do 30 kwietnia 2018.

Wybór „Licencjackiej pracowni dyplomowej” na VI semestr studiów. Do wyboru: Rysunek, Projektowanie graficzne, jeden z kursów wybranych po II roku jako „Pracownia artystyczna I” lub „Pracownia artystyczna II”.
Termin złożenia deklaracji wraz z nazwiskiem promotora: do 30 kwietnia 2018.
Termin podania tytułu pracy dyplomowej: do 30 czerwca 2018.

Promotorem licencjackiej pracy dyplomowej artystycznej może zostać prowadzący posiadający stopień minium doktora.

Wybór prowadzącego seminarium dyplomowe (licencjackie)
Promotor pracy teoretycznej licencjackiej przydzielony jest dla grupy seminarium licencjackiego.

Termin i forma zgłaszania wyboru

Deklaracje wyborów muszą być złożone w formie określonej przez opiekuna roku do 30 kwietnia 2018.