Przejdź do menu Przejdź do treści

Historia i teoria sztuki

  1. Analiza dzieła sztuki – zajęcia przygotowujące studentów do samodzielnego opisu i interpretacji dzieł sztuki z różnych dziedzin i okresów historycznych. Na wstępie uczestnicy zajęć poznają podstawową terminologią dotyczącą strony formalnej obrazu, rzeźby, instalacji czy fotografii. Następnie w ramach ćwiczeń terenowych (wizyt w galeriach i muzeach) doskonalą jej zastosowanie w opisie obiektu. Poza kwestią formalną dzieła, studenci próbują również odczytywać konteksty zawarte w dziele (biograficzne, społeczne, polityczne) i wpływające na jego recepcję. Prowadzący zachęca do lektury konkretnych tekstów z zakresu historii, teorii i filozofii sztuki, tak by studenci mogli zgromadzoną wiedzę zastosować do samodzielnej pracy z dziełem. Sprawdzeniem umiejętności i wiedzy w tym zakresie jest pisemna lub ustna (na forum grupy) analiza wybranego dzieła sztuki. Zajęcia te są ważnym etapem przygotowującym do pisania pracy magisterskiej.
  2. Analiza dzieła sztuki projektowej – zajęcia pozwalające na zdobycie umiejętności przygotowania analizy zarówno historycznego, jak i współczesnego dzieła z zakresu designu i projektowania graficznego. Zajęcia pozwalają studentom na zapoznanie się z głównymi nurtami w współczesnym designie i projektowaniu graficznym na świecie i w Polsce.
  3. Proseminarium – przygotowuje uczestników do udziału w seminarium magisterskim w roku następnym. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Z jednej strony uczestnicy zapoznają się z wiedzą niezbędną do prawidłowego przygotowania pracy magisterskiej pod kątem edytorsko-językowym (konstrukcja wypowiedzi pisemnych, adjustacja tekstu, format przypisów i bibliografii). Z drugiej strony osoby biorące udział w seminarium maja okazję zapoznać się z wybranymi przez prowadzących tekstami z obszaru historii sztuki i teorii kultury, aby dzięki temu sprecyzować tematykę, która stanie się przedmiotem ich prac magisterskich.
  4. Seminarium magisterskie – służy przygotowaniu pracy badawczej pod opieką promotora. W trakcie zajęć studenci wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności potrzebne do przygotowania pracy magisterskiej. Promotor wskazuje temat pracy lub przyjmuje temat proponowany przez studenta, poleca źródła i literaturę, pomaga w zlokalizowaniu dzieł i ich analizie oraz w organizacji dyskursu pracy i jej redakcji. W ramach kolejnych ćwiczeń uczestnicy seminarium przedstawiają wybrany temat (raz lub kilkakrotnie podczas cyklu seminariów), którego problemowe ujęcie sprecyzowane zostaje w trakcie zajęć. Prezentacja, opatrzona ilustracjami, ma na celu przybliżenie innym uczestnikom seminarium wybranego tematu. Powinna ona zawierać stan badań, prezentację źródeł i bibliografii. Prezentacja podlega ocenie promotora, poddawana jest omówieniu i wspólnej dyskusji.
  5. Sztuka współczesna (malarstwo, rzeźba, instalacja, performance) – zajęcia prowadzone są w formie wykładu z historii sztuki współczesnej zmierza do zaznajomienia z wyróżniającymi się tendencjami aktualnej kultury wizualnej – końca XX w i początku XXI w. Omawiane są znaczące i widoczne przykłady realizacji artystycznych, postaw twórców oraz inicjatyw o charakterze instytucjonalnym, widziane w układzie problemowym, również w odniesieniu do kontekstu kulturowego, społecznego, politycznego i ekonomicznego świata współczesnego. Wśród tematów poruszanych w ramach zajęć analizowane są następujące zagadnienia: intermedialny charakter sztuki, kreacje artystyczne przekraczające intuicyjnie pojmowane pole sztuki i instytucje, zanurzenie kreacji w nieartystycznej rzeczywistości, sztuki wizualne w dobie dominacji obrazów, wprowadzenie w teorię współczesnego wystawiennictwa itp.
  6. Teoria sztuki – sztuki piękne / sztuki projektowe – zajęcia z teorii sztuki obejmują: klasyczne teorie określania sztuki, artysty, projektanta, procesu twórczego, doświadczenia estetycznego i ich wartości, teoretyczne konteksty powstawania i funkcjonowania różnych praktyk artystycznych i projektowych oraz najnowsze – XXI-wieczne koncepcje związane ze sztukami artystycznymi i projektowymi.
  7. Wiedza o kulturze – wykład obejmujący zjawiska związane z aktywnością twórczą człowieka: najważniejsze definicje i teorie kultury, charakterystykę kultury audiowizualnej i jej utworów oraz najbardziej aktualnej kultury cyfrowej. Zakres zaprezentowanych treści ma przybliżyć zarówno teoretyczne podstawy (podziały, klasyfikacje oraz teorie kultury pozostające pod wpływem filozoficznych i politycznych nurtów dominujących w danej epoce), jak i artystyczną różnorodność kultury audiowizualnej, która ulega nieustannej ewolucji.
  8. Wybrane zagadnienia z historii sztuki (architektura, sztuki zdobnicze, grafika, design) – zajęcia pozwalające na zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi designu, architektury, projektowania graficznego XIX i XX wieku. Studenci poznają podstawowe terminy związane tematyką zajęć. Uczą się rozpoznawać i scharakteryzować nurty stylowe XIX i XX wieku; poznają dokonania najwybitniejszych architektów, projektantów i designerów – zarówno światowych, jak i polskich. Uczą się osadzać dzieła i twórców w kontekście kulturowym i społecznym.
  9. Wybrane zagadnienia z historii sztuki (malarstwo, rzeźba) – moduł służący pogłębieniu wiedzy o kierunkach i stylach artystycznych, ich chronologii i wzajemnych powiązaniach, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby. Szczegółowo analizowane są zagadnienia związane z dziełami sztuki prezentowanymi na wykładach, a także poznawanymi w ramach wizyt w galeriach i muzeach oraz wiadomości zaczerpnięte z bieżących publikacji naukowych. Program zajęć ma charakter problemowy i interdyscyplinarny. Rozważa się różne definicje sztuki oraz podstawowe problemy związane z teorią sztuki i estetyką. Omawiane są przemiany sztuki i dyscyplin naukowych zajmujących się tą dziedziną. Prezentowane są różne sposoby analizowania, interpretowania, traktowania dzieł sztuki jako tekstów kultury i sytuowania ich w szerokim kontekście kulturowym, historycznym, politycznym i ekonomicznym oraz problem granicy pomiędzy sztuką dawną i współczesną.
  10. Sztuka współczesna (grafika, instalacja, design) moduł służący pogłębieniu wiedzy o najnowszych tendencjach, kierunkach i stylach artystycznych oraz ich wzajemnych powiązaniach, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki i grafiki cyfrowej, instalacji i instalacji wideo oraz designu. Szczegółowo analizowane i interpretowane są dzieła sztuki prezentowane na wykładach, przywoływane na bieżąco z Internetu, a także poznawane w ramach wizyt w galeriach. Wskazywane są wiadomości zaczerpnięte z bieżących publikacji krytycznych i naukowych. Program zajęć ma charakter problemowy i interdyscyplinarny. Prezentowane są różne sposoby analizowania, interpretowania, traktowania współczesnych dzieł sztuki jako tekstów kultury i sytuowania ich w szerokim kontekście kulturowym, historycznym, politycznym i ekonomicznym.  Definiowane są takie pojęcia jak modernizm, postmodernizm, artworld, „koniec sztuki”, sztuka krytyczna i sztuka społeczna, także szczegółowe zagadnienia (np. design prospołeczny, motion graphic, estetyka relacyjna, abject, subwersja, immersyjność i immateriały, virtual i augmented reality, synestetyczność). Omawiana jest problematyka zwrotów (np. językowego, wizualne, performatywnego, metafizycznego).