Przejdź do menu Przejdź do treści

Dyplom

Przygotowanie pracy magisterskiej

Praca pisemna dotyczy teorii, historii i / lub krytyki sztuki. Praca ma wykazać sprawność autora/ki w posługiwaniu się pojęciami teorii sztuki, umiejętność analizowania i interpretowania dzieła oraz rozumienia zjawisk występujących w sferze sztuki, włączając w to ich powiązania z filozofią, estetyką, socjologią oraz innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi.

Rejestracja pracy w Centrum Obsługi Studenta

Warunkiem złożenia pracy magisterskiej jest jej ostateczna akceptacja przez promotora oraz potwierdzenie jej oryginalności w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Badanie przeprowadza promotor za zgodą studenta. Pozytywny wynik badania umożliwia rejestrację pracy w Centrum Obsługi Studenta. Informacje na temat rejestracji prac dyplomowych znajdują się na stronie COS: https://cos.up.krakow.pl/rejestracja-pracy/

Egzamin magisterski

Egzamin magisterski jest formą obrony pisemnej pracy magisterskiej. Elementem egzaminu jest autoprezentacja problematyki podjętej w pracy magisterskiej. W dalszej części egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji egzaminu magisterskiego powołanej przez kierownika Katedry Nauk o Sztuce.

 

Schemat pierwszej strony

Zalecenia do redagowania prac mgr Szt Wsp