Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki

  1. Praktyki dla studentów studiów pierwszego stopnia są obowiązkowe.
  2. Ich wymiar to minimum 30h.
  3. Miejsca odbywania praktyk muszą być związane z kierunkiem studiów. Oznacza to, że zakres obowiązków w ramach praktyk może obejmować między innymi projektowanie graficzne, fotografię, film animowany, ilustrację, projektowanie stron www itp. (Opis związku niepedagogicznej praktyki zawodowej z kierunkowymi efektami kształcenia znajduje się w pliku PROGRAM PRAKTYK, należy się z nim zapoznać).
  4. Studenci studiów dziennych oraz studiów niestacjonarnych muszą ukończyć praktyki do końca 5 semestru.
  5. Przed rozpoczęciem praktyk, pod koniec IV semestru studiów, organizowane jest ponadto przez opiekuna praktyk spotkanie informacyjne.

 

Wymagane dokumenty

 

Przed rozpoczęciem praktyk Uczelnia zobowiązana jest do wystawienia każdemu studentowi SKIEROWANIA NA PRAKTYKI (dokument wystawiany przez opiekuna praktyk).

Student pobiera i drukuje w 1 egzemplarzu załączony plik DOKUMENTY, w którym znajdują się wzory wymaganych formularzy (Porozumienie 2x, Zaświadczenie 1x, Oświadczenie RODO 2x).

Wszystkie dokumenty wypełnia instytucja/firma która przyjmuje studenta na praktykę.

Podpisany przez studenta jeden egzemplarz Oświadczenia RODO oraz jeden z wypełnionych druków Porozumienia, po podpisaniu go przez Dyrektora Instytutu, należy przekazać z powrotem osobie, która reprezentuje firmę/instytucję w której odbywa się praktyka.

W sesji zimowej (semestr V studiów), wraz z przekazaniem opiekunowi praktyk kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów (1x Porozumienie, 1x Zaświadczenie, 1x Oświadczenie RODO) będzie można otrzymać wpis do Wirtualnej Uczelni o zaliczeniu niepedagogicznych praktyk zawodowych.

Opiekun praktyk: dr Magdalena Żmijowska
e-mail: magdalena.zmijowska@up.krakow.pl