Przejdź do menu Przejdź do treści

Plan studiów

1. Nazwa kierunku: Art & Design
2. Obszar/y kształcenia: Sztuka
3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: Sztuki plastyczne
4. Nazwa dyscyplin/y z udziałem procentowym: sztuki piękne – 100%
5. Sylwetka absolwenta:

 

Sylwetka absolwenta ART & DESIGN

Absolwent studiów magisterskich kierunku Art & Design otrzymuje tytuł magistra sztuki. Jest wszechstronnie wykształconym artystą zdolnym do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zakresie – zależnie od wybranej specjalności ART lub DESIGN – sztuk pięknych lub sztuk projektowych. Posiada wiedzę w obszarze szeroko rozumianej kultury wizualnej, ze szczególnym pogłębieniem znajomości teorii sztuki, jej historii i współczesnych kierunków rozwoju. Absolwent posiada umiejętność swobodnego wykorzystywania różnych technik i technologii w obszarze wybranej dyscypliny. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na swobodne poruszanie się i pracę zawodową w obszarze nowych mediów. Jest przygotowany do pracy indywidualnej, a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w podmiotach rynkowych związanych z twórczością artystyczną i projektową. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Rozumie uwarunkowania współczesnego rynku sztuki, mechanizmy reklamy i promocji działań artystycznych. Zna język obcy na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Oferowana na obydwu specjalnościach bogata oferta kursów do wyboru pozwala na pogłębiony rozwój indywidualnej drogi twórczej. Absolwent jest przygotowany do realizacji własnych niezależnych koncepcji w zakresie wybranych dyscyplin sztuki, z wykorzystaniem szerokiej wiedzy o znaczeniu i sposobach oddziaływania poszczególnych elementów strukturalnych dzieła. Potrafi łączyć zróżnicowane formy wyrazu plastycznego w ramach działań twórczych w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie współczesne uwarunkowania oraz konteksty społeczne i kulturowe działań artysty i projektanta. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej łączącej kategorie wizualne z szerokimi możliwościami ekspresji nowych mediów sztuki i narzędziami współczesnego dizajnu.
Uzyskany tytuł magistra sztuki daje możliwość ubiegania się o podjęcie studiów w Szkole Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Cel studiów:

Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w obszarze szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych. Przygotowanie do wykonywania prac z zakresu technologii tradycyjnych i współczesnych, również w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Posługiwanie się pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej i narzędzi współczesnego projektowania. Świadomość aktualnych zagadnień kultury i sztuki. Aktywne uczestniczenie w bieżącym dyskursie artystycznym. Zdobycie gruntownej i szerokiej wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki. Uzyskanie rozumienia złożonego charakteru procesów kulturowych, znaczenia twórczości indywidualnej. Przygotowanie do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych. Uczestnictwo w rynku sztuki oraz w rynkach usług projektowych i kulturalnych.