Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikacja wizualna — egzamin wstępny

R E K R U TA C J A   O N L I N E 

 

facebook: https://www.facebook.com/komwizup
instagram: @komunikacja_wizualna_up_krakow
www: https://projektowaniegraficzneupkrakow.myportfolio.com

Szanowni Państwo, zapraszamy do studiowania na kierunku artystycznym Komunikacja Wizualna po którym uzyskacie umiejętności w zakresie projektowania 2d oraz dyplom licencjata.
W celu weryfikacji Państwa kompetencji jako przyszłych studentów przygotowaliśmy egzaminy, które pozwolą nam sprawdzić Wasze zdolności w dziedzinie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności warsztatowych. Egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Poniżej przedstawiamy jak wyglądają poszczególne etapy i jaki jest cel ich organizowania.
W dalszej części możecie się Państwo zapoznać z sylwetką absolwenta kierunku studiów Komunikacja Wizualna.

Rejestracja elektroniczna: 

Kandydat/ka rejestruje się w systemie (https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/) i wypełnia wszelkie formalności. 

Podczas rejestracji kandydat dołącza/przesyła portfolio* ze swoimi pracami plastycznymi w formie elektronicznej (pliku pdf). Maksymalny rozmiar pliku pdf to 100 MB. (szczegółowe wyjaśnienia – czytaj poniżej). 

Etap I – egzamin praktyczny w formie zdalnej 

Zestaw zadań rysunkowo-projektowych (ręcznie na formatach A3) wymagających kreatywnego rozwiązania. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Komunikacja wizualna. Pozytywna ocena z etapu I egzaminu wstępnego kwalifikuje do etapu II. 

Przebieg egzaminu praktycznego: 

  • W dniu egzaminu (07.07.2023 r.) kandydat otrzymuje treść zadania egzaminacyjnego poprzez wiadomość z systemu rekrutacyjnego. 
  • Ukończone prace należy wysłać w formie skanów lub zdjęć tego samego dnia w określonym czasie, na adres mailowy: rekrutacja.kw@up.krakow.pl 
  • Ogłoszenie wyników I etapu: 10.07.2023 r. 

 

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej: 

Rozmowa online z kandydatami/kandydatkami na temat ich zainteresowań twórczych. Wśród tematów rozmowy mogą pojawić się pytania dotyczące portfolio* (załączonego do systemu w trakcie procesu rejestracji), zadania rysunkowo-projektowego z pierwszego etapu, zainteresowań twórczych, znanych projektantów i bieżących wydarzeń artystycznych.  

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej: 

  • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach: 11,12,13.07.2023 r. Dokładna data i godzina rozmowy zostanie wyznaczona kandydatowi/kandydatce w dniu ogłoszenia wyników I etapu (10.07.2023 r.) 
  • Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie z wykorzystaniem platformy MS Teams. Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu ogłoszenia wyników I etapu (10.07.2023 r.) 
  • Do przeprowadzenia rozmowy potrzebny będzie laptop lub komputer z mikrofonem i kamerką oraz dostęp do sieci. 
  • Ogłoszenie wyników II etapu: 14.07.2023 r. 

 

*Portfolio – to prezentacja w postaci kilkustronicowego dokumentu pdf w formacie A4. Prace własne w portfolio mogą pokazywać wszelkie dotychczasowe twórcze działania Kandydata/Kandydatki wykonane w dowolnych technikach: zrobione ręcznie lub zrealizowane z pomocą komputera (w dowolnych programach), aparatu fotograficznego, itp. Do prezentacji szczególnie warto dołączyć prace związane z projektowaniem. Prace można uzupełnić krótkimi opisami. Wybór prac i ich liczba zależą od Kandydata/Kandydatki. Do prezentacji można dołączyć przykłady prac innych autorów (np. grafiki, ilustracje, fotografie itp.) aby pokazać źródła własnych inspiracji twórczych. W przypadku dołączenia takich prac należy wyraźnie opisać, czyjego są autorstwa. Przegląd prac zamieszczonych w portfolio ma na celu prezentację w dotychczasowej działalności Kandydata/tki na polu projektowym / artystycznym. Prace będą oceniane pod kątem wybranego kierunku. 

**Zadanie egzaminacyjne – po zakończonej rejestracji, w dniu egzaminu (07.07.2023 r.) Kandydat/ka otrzyma dokładną treść zadania poprzez wiadomość z systemu rekrutacyjnego. Zadanie egzaminacyjne będzie polegać na zaprojektowaniu kompozycji wizualnej na określony temat. Pracę należy wykonać zdalnie samodzielnie, korzystając z własnych materiałów i sprzętu. Zadanie można wykonać dowolnymi technikami: odręcznie (np. rysunek, kolaż, wydzieranka itp.) lub cyfrowo (w dowolnym programie graficznym, przy użyciu aparatu fotograficznego itp.). Ostateczna forma zadania ma być zapisana w formie elektronicznej, w przypadku prac odręcznych – sfotografowana lub zeskanowana. Pracę należy przesłać w postaci jednej strony formatu A4, plik pdf lub jpg. Plik należy wysłać na adres mailowy: rekrutacja.kw@up.krakow.pl. Zadanie egzaminacyjne ma na celu sprawdzenie twórczych predyspozycji Kandydata/tki: wyobraźni plastycznej, pomysłowości, komunikatywności i zmysłu estetycznego. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi projektować formy użytkowe w obszarach: projektowania identyfikacji wizualnych (logo, wizerunek marek), projektowania publikacji (książki, czasopisma, e-booki), projektowania informacji (infografiki, systemy oznaczeń w przestrzeni publicznej), projektowania interfejsów (aplikacje, strony www), projektowania opakowań i prezentacji produktów (reklama). Potrafi projektować z przeznaczeniem do druku i na ekrany.

Umiejętności absolwenta koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2d). Projektuje z wykorzystaniem współczesnych cyfrowych narzędzi do tworzenia i przetwarzania obrazu: wektorowych, bitmapowych, wizualizacji 3d. Korzysta z różnorodnych środków wizualnych, z obrazów, liter i znaków. Potrafi projektować również formy ruchome i interaktywne.

Absolwent posiada umiejętności twórcze: praktyczne i teoretyczne, niezbędne do realizacji autorskich projektów z zakresu komunikacji wizualnej, w których ważny jest zarówno przekaz treści jak i estetyka.

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające pracę jako samodzielny projektant oraz w zespole, w studiu projektowym, agencji reklamowej, wydawnictwie, agencji interaktywnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Komunikacja wizualna (studia 1 stopnia)

Terminy  rekrutacji  na rok akademicki 2023/2024

Komunikacja Wizualna, stacjonarne I stopnia

 

Rejestracja: od 01.06.2023 r. do 05.07.2023 r.

Egzamin praktyczny: 07.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników I etapu: 10.07.2023 r.

Rozmowa + przegląd portfolio: 11,12,13.07.2023 r.

Ogłoszenie wyników II etapu: 14.07.2023 r.

Wpisy: 17.07.2023 r.

Ogłoszenie listy rezerwowej: 18.07.2023 r.

Wpisy z listy rezerwowej: 19.07.2023 r.