Przejdź do menu Przejdź do treści

O kierunku

Odwiedź nasz profil na FB i Instagramie!

https://www.instagram.com/visual_studies_uken_krakow/

https://www.facebook.com/VisualStudiesUKEN

 

Opis kierunku

Studia nad wizualnością – Visual Studies to nowy kierunek studiów, którego celem jest zapoznanie osób studiujących z uporządkowaną, interdyscyplinarną refleksją nad obrazem w ujęciu estetycznym (historia sztuki), technologicznym (medioznawstwo), kulturoznawczym (kultura wizualna) i filozoficznym (warunki i metody możliwości interpretacji dzieła sztuki).

Jednym z celów kształcenia na kierunku Studia nad wizualnością – Visual Studies jest przekazanie osobom studiującym umiejętności analizy i interpretacji dzieł zaliczanych do kanonu sztuki polskiej i europejskiej. Zaproponowane przez nas badania nad obrazem zostaną jednak usytuowane w szerszym kontekście badań nad całościową sferą, w której rodzą się wciąż nowe obrazy wzrokowe i dźwiękowe otaczające współczesnego człowieka. Studia nad wizualnością tym różnią się od tradycyjnie uprawianej historii sztuki, że kładą nacisk na kulturowo uwarunkowane teorie i praktyki widzenia oraz poszerzają obszar zainteresowań historii sztuki o design, film, teatr, nowe media i kulturę popularną. Obszary badawcze studiów nad wizualnością mogą być odkrywane zarówno w ramach krytycznych badań nad historycznymi praktykami patrzenia i obrazowania, jak i w badaniach nad współczesnością. W ramach kierunku kształcimy umiejętność tworzenia tekstów krytycznych i naukowych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami badań wizualnych jak film i fotografia. Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi badań wizualnych będzie kształcona w ramach warsztatów prowadzonych przez wybitnych artystów związanych z Instytutem Sztuki i Designu UP.

 

Wymagania

Zdany egzamin dojrzałości.

 

Sylwetka absolwenta

Osoba będąca absolwentem studiów licencjackich na kierunku Studia nad wizualnością-Visual Studies posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk

o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Rozumie współczesne zjawiska z obszaru kultury wizualnej i nowych mediów i potrafi je interpretować. Posiada wiedzę dotyczącą tradycyjnych technik artystycznych, a także nowych technologii wykorzystywanych w sztukach wizualnych. Zna terminologię z zakresu nauk o sztuce i nauk o kulturze. Zna i rozumie najważniejsze teorie i metody badawcze obecne w polu badań nad wizualnością. Potrafi analizować i interpretować różnorodne dzieła przekazu wizualnego. Ma uporządkowaną wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania sztuki współczesnej i kultury wizualnej. Zna teorie wystawiennicze i rozumie ich zastosowanie we współczesnym muzealnictwie. Posiada wiedzę na temat mediów i procesów komunikowania się. Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje oraz opracować bibliografię przedmiotową. Umie przygotować prace pisemne, wystąpienia ustne oraz multimedialne z wykorzystaniem zdobytej podczas studiów kierunkowej wiedzy teoretycznej. Potrafi zorganizować wystawę i wydarzenie kulturalne. Posiada umiejętność współpracy z przedstawicielami różnych środowisk w zakresie przygotowywania i realizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w działaniach z zakresu promocji sztuki. Umie prowadzić dokumentację wydarzenia artystycznego oraz przygotować materiał stanowiący ilustrację zrealizowanych badań nad kulturą wizualną. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać podstawowe, jak i bardziej złożone problemy mieszczące się w obszarze studiowanego kierunku.