Przejdź do menu Przejdź do treści

System antyplagiatowy

Najważniejsze etapy procedury antyplagiatowej
 1. Celem postępowania antyplagiatowego jest weryfikacja samodzielności i oryginalności pracy.
 2. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – Załącznik nr 1. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego
 3. Dyplomant Instytutu Politologii składa u wyznaczonego pracownika (p. Michał Palonek, pok. 301, tel. 12/662-63-97 w godz. 8.30-15.30) na 3 tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznik nr 1 oraz pracę na płycie CD lub DVD w jednym z wybranych formatów: DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF w wersji edytowalnej (należy nazwać plik imieniem i nazwiskiem autora). Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów.
 4. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy. Wygenerowany przez system antyplagiatowy skrócony raport podobieństwa wraz z płytką, Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 student przekazuje do Dziekanatu przy rejestracji pracy.
 5. Ustala się następujące górne granice współczynników podobieństwa:
  • współczynnik podobieństwa „1” – 50 % (odnosi się do sekwencji 5-wyrazowych)
  • współczynnik podobieństwa „2” – 5 % (odnosi się do sekwencji 25-wyrazowych)
  • Jeśli żaden ze współczynników nie przekracza górnych granic, praca zostaje dopuszczona do obrony.
 6. W przypadku, gdy chociaż jeden ze współczynników podobieństwa przekracza górną granicę lub gdy zachodzi podejrzenie o dokonanie zabiegów zmierzających do oszukania systemu antyplagiatowego, praca zostaje poddana dodatkowej kontroli, której dokonuje promotor pracy (w tym celu promotor otrzymuje wypełniony Załącznik nr 2 oraz pełny raport podobieństwa).
 7. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli promotor wypełnia Załącznik nr 3, który dołącza się do dokumentacji dyplomowania wraz z Załącznikiem nr 2. Jeśli promotor nie stwierdzi plagiatu (ewentualnie praca wymaga tylko poprawy), praca zostaje dopuszczona do obrony.
 8. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną – na wniosek promotora – dyrektor jednostki naukowo-dydaktycznej powiadamia na piśmie dyplomanta (Załącznik nr 4), któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania (Załącznik nr 5) do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.
 9. Odwołanie studenta winno być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.
 10. Jeśli w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony.
 11. W takiej sytuacji rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie: postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu, postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z art. 214 ust. 4, 5, i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).