Przejdź do menu Przejdź do treści

Opisy przedmiotów

Opisy przedmiotów szczegółowo opisują tematykę i problematykę poruszaną w ramach określonego przedmiotu.

Przedmiot przybliżający studentom podstawowe funkcje i narzędzia programów graficznych takich jak Photoshop i Illustrator. Zajęcia polegają na realizacji projektów graficznych, których charakter wymaga użycia odpowiednich zabiegów. Student utrwala poznane techniki i łączy je ze sobą dzięki czemu rozwija umiejętność kreatywnego wykorzystania programów graficznych.

Zajęcia w ramach Struktur Wizualnych mają na celu zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kompozycji plastycznej. Podczas półrocznego kursu studenci zmierzą się z elementarnymi zasadami komponowania na płaszczyźnie. Na podstawie wybranego przez siebie przedmiotu podczas ćwiczeń studenci pracować będą nad różnymi rodzajami kompozycji, zastanawiać się nad społecznym znaczeniem przedmiotu, jego funkcji oraz znaczeń zakodowanych w kulturze (odniesienia do historii sztuki). Końcowym efektem ćwiczeń będzie samodzielna kreacja, kompozycja fotograficzna, która w sposób świadomy opowiadać będzie o samym przedmiocie i jego istocie. Praca na zajęciach polegać będzie na kilku ćwiczeniach następujących po sobie: rysunek realistyczny, mapa myśli (kompozycja słowna), moodboard (kolaż), fotografia dokumentacyjna, fotograficzna kreacja – martwa natura z wybranym przedmiotem). Zestawiony cykl ćwiczeń unaoczni proces jaki studenci przeszli komponując i kreując finałową pracę.

Rysunek jako autonomiczne medium, intelektualnej i emocjonalnej wypowiedzi artystycznej oraz forma przedstawiania własnych idei twórczych.
Rozwijanie umiejętności kreatywnego i twórczego interpretowania rzeczywistości
Kształtowanie umiejętności doboru konwencjonalnych i niekonwencjonalnych środków formalnych do rozwiązywania postawionych problemów artystycznych.
Kurs obejmuje poznawanie zróżnicowanych technik rysunkowych, rozszerzanie wiedzy o aranżacji elementów formalnych na płaszczyźnie, prezentacje indywidualne studentów.

Metody prowadzenia zajęć:

 • ćwiczenia na zajęciach oraz zadania domowe poprzedzone są omówieniem
 • przy realizacji rysunków wymagane są wstępne szkice koncepcyjne, które podlegają korekcie
 • w trakcie zajęć odbywa się kilkukrotna indywidualna konsultacja
 • zadania domowe realizowane są samodzielnie z obowiązkową konsultacją
 • przegląd szkicowników

Pracownia rozwija myślenie o szeroko rozumianym obrazowaniu cyfrowym jako jednym z wielu możliwych środków wypowiedzi artystycznej. Program obejmuje zapoznanie się z podstawami możliwościami jakie daje to medium w zakresie technik ruchomych (animacja, gif) jak i statycznych. W ramach wykładów oraz indywidualnych rozmów omawiane są media cyfrowe i multimedia w sztuce współczesnej a także rozwój sztuki komputerowej od lat 60tych. W ramach ćwiczeń studenci zachęcani są do eksperymentów i nietypowego używania narzędzi prowadzącego do powstawania prac opartych na przypadku i będących wynikiem błędów. Przeprowadzamy analizę różnorodnych strategii artystycznych w obrębie jak i poza sztuką cyfrową.

Formy realizacji artystycznych na początku kursu są ustalane odgórnie by następnie student wyposażony w podstawową wiedzę mógł dowolnie poruszać się w programach i sam dokonywać świadomego wyboru formy wypowiedzi artystycznej.

Serigrafia jako technika graficzna cechuje się nieograniczonymi możliwościami realizacyjnymi. Szeroki zakres zastosowania techniki pozwala na różnorodne jej wykorzystanie.

Program pracowni sitodruku skupia się na przekazaniu wiedzy technologicznej w zakresie wykonania szablonów sitodrukowych oraz na procesie druku bez żadnych ograniczeń formatowych z możliwością druku na różnorodnych materiałach / papier, szkło, plastik, etc/
Pracownia pozostaje otwarta na eksperymenty w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych z wykorzystaniu klasycznych technik graficznych z włączeniem mediów obrazowania cyfrowego.

Kurs obejmuje:

 • poznanie specyfiki wybranej techniki graficznej. Zgłębianie struktury obrazu, materiałów i procesów technologicznych
  (w rozszerzonych wariantach).
 • poznanie zaawansowanych technik warsztatowych (w rozszerzonych wariantach)
 • rozwijanie znajomości środków ekspresji wybranej techniki warsztatowej
 • realizację druku wielo-matrycowego (w rozszerzonych wariantach)
  Kładziony jest nacisk na syntezę obrazu graficznego w kontekście technik warsztatowych oraz pojmowanie druku jako elementu kreacji artystycznej.

Kurs obejmuje zapoznanie się z trawionymi oraz rytymi technikami druku wklęsłego. Opiera się na poznaniu zaawansowanych technik warsztatowych takich jak akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, sucha igła, mezzotinta. Proces pracy nad realizacjami artystycznymi przebiega pod okiem opiekuna artystycznego począwszy od przeglądu szeregu szkiców koncepcyjnych, wyboru najciekawszego rozwiązania, do realizacji projektu. Pracownia otwarta na różnorodne rozwiązania i łączenie technik graficznych.

Kurs typografi i liternictwa w oparciu o indywidualną pracę studenta nad zadaniami projektowymi o zróżnicowanym charakterze w zakresie: konstrukcji znaku, układu typograficznego, kompozycji elementów typograficznych, struktury tekstu, krojów pisma, typografi w projektowaniu graficznym. Studenci poznają teoretyczne aspekty typografi: rozwój pisma i druku, historyczne kroje pisma, współczesną typografię, zasady składu. Studenci przygotowują indywidualne projekty typograficzne. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej oraz w formie indywidualnych korekt prac studentów i wykładów.

Kurs projektowanie graficznego w oparciu o indywidualną i grupową pracę studentów nad zadaniami projektowymi o zróżnicowanym charakterze. Kurs pozwala nabyć podstawowe umiejętności projektowe. Studenci poznają współczesny warsztat pracy projektanta i zasady komunikatu wizualnego. Praca grupowa oparta o metody design thinking. Prezentacje z historii projektowania w Polsce i na świecie. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej oraz w formie indywidualnych korekt prac studentów.

Program pracowni pogłębia wiedzę z zakresu różnych technologii i umiejętności stosowania ilustracji w publikacjach książkowych oraz samodzielnego interpretowania tekstu pod kątem tworzenia ilustracji.
Treści merytoryczne:

 1. Projekt książki
 2. Zestaw ilustracji: picture book
 3. Self-publishing: komiks

Metody prowadzenia zajęć obejmują wykłady, wprowadzenie do tematyki zajęć, pracę własną studentów połączoną z indywidualnymi konsultacjami, przygotowanie projektów do druku oraz finalną realizację prac w postaci wydruków.

Opanowanie podstawowych technik projektowania grafiki w formie elektronicznej z przeznaczeniem użytkowym. Poznanie najnowszych tendencji rozwoju interfejsów i możliwości wykorzystania ich w projektowaniu grafiki internetowej.
Opanowanie technik prototypowania interfejsów w celu testowania czytelności i ergonomii zaprojektowanych rozwiązań. Poznanie podstaw przeprowadzenia badań użyteczności z wykorzystaniem prototypów.

Program pracowni animacji obejmuje kształtowanie wyobraźni artystycznej oraz zapoznanie z środkami wyrazowymi w animacji i filmie.
Kładziemy nacisk na poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie formy plastycznej i narracji filmowej. Ważnym aspektem podczas pracy nad autorskimi animacjami jest zgłębianie problematyki percepcji obrazu a także kształtowanie umiejętności prezentacji i obrony własnego projektu artystycznego. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej oraz w formie indywidualnych korekt prac studentów.
Metody prowadzenia zajęć:

 • dokładne omówienie ćwiczenia wraz z pokazem przykładów (wykłady z zakresu historii animacji)
 • indywidualne i grupowe omawianie prac,
 • realizacja zadań na zajęciach i w domu
 • prezentacja prac

Celem kursu jest nauka fotografowania w różnych warunkach oświetleniowych, w tym w plenerze i studiu, przy użyciu aparatów cyfrowych oraz nauka obróbki w programach do edycji grafiki rastrowej w stopniu pozwalającym do samodzielnej pracy na zadane tematy. Program zajęć dostosowany jest do różnych stopni zaawansowania studentów, by z jednej strony pomóc przyswoić lub utrwalić podstawowe pojęcia i zasady pracy ze współczesnym sprzętem, natomiast osoby zaawansowane przygotować do wykorzystania fotografii jako współczesnego środka wypowiedzi artystycznej.