Przejdź do menu Przejdź do treści

O kierunku

Odwiedź nasz profil na FB i Instagramie!

https://www.facebook.com/sztukawspolczesnaUP

https://www.instagram.com/sztuka_wspolczesna_studia_mgr/

 

Opis kierunku

Kierunek Sztuka współczesna to studia, które zapewniają połączenie szerokiej wiedzy humanistycznej z umiejętnościami kuratora i krytyka sztuki współczesnej. Studenci znajdą się pod opieką ekspertów mających praktyczne doświadczenie w tworzeniu wystaw oraz czynnie uczestniczących w debatach o sztuce współczesnej na łamach czasopism artystycznych. W trakcie dwuletniego programu kształcenia studenci będą uczestniczyć nie tylko w szerokim, interdyscyplinarnym spektrum kursów z historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki (post)internetowej, antropologii, filozofii i socjologii sztuki, lecz także wezmą udział w intensywnych warsztatach kuratorskich, warsztatach redaktorskich i translatoriach. Zdobędą również wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze. Po ukończeniu studiów absolwenci będę przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w muzeach, centrach, galeriach sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej oraz wszelkich instytucjach wymagających połączenia szerokiej wiedzy o współczesnej humanistyce, szczególnie sztuce współczesnej, z umiejętnością organizacji wydarzeń kulturalnych.

Wymagania

Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał podstawową wiedzę o sztuce. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej zainteresowania i wiedzę kandydata, a także w oparciu o oceny na dyplomie licencjackim lub magisterskim w przypadku ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę humanistyczną oraz wiedzę i umiejętności umożliwiające występowanie w roli kuratora, krytyka i teoretyka sztuki współczesnej. Jest przygotowany do organizacji wystaw i wydarzeń́ kulturalnych oraz umie wykorzystywać́ zdobytą wiedzę i interpretować działania artystyczne, szczególnie sztukę współczesną w kontekście pozaartystycznych uwarunkowań. Umie syntetyzować́ wiedzę w oparciu o różnorodne treści, zarówno przykłady z zakresu sztuki, jak i elementy dyskursu teoretycznego, a także analizować́ i interpretować́ dzieła sztuki współczesnej przy użyciu funkcjonujących współcześnie teorii sztuki. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą dokumentowania i klasyfikowania sztuki współczesnej oraz wiedzę o pozyskiwaniu środków na realizację wydarzeń artystycznych z różnorodnych źródeł finasowania. Absolwent posiada wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kulturalnych, a także o polityce kulturalnej organów państwowych. Absolwent ma kompetencje pozwalające współpracować́ z innymi i profesjonalnie organizować́ projekty artystyczne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach takich jak muzea i galerie sztuki, mass-mediach i prasie specjalistycznej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.