Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość kształcenia

RJK podejmuje działania w celu zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez IGiW, opracowując i wdrażając w jednostce zgodny z zaleceniami i rekomendacjami URdsJK wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

 

RJK dba o:

 1. przestrzeganie zasad związanych z powiązaniem wewnętrznego systemu jakości z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tradycją, doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia;
 2. opracowani i przestrzeganie zasad realizacji koncepcji kształcenia na danym kierunku lub kierunkach studiów;
 3. przestrzeganie zasad proporcjonalnego zaangażowania nauczycieli akademickich w proces kształcenia, pracę naukową i organizacyjną powiązaną z właściwym określeniem kompetencji;
 4. przestrzeganie obowiązku cyklicznego przeglądu osiąganych efektów uczenia i na tej podstawie doskonali jakość kształcenia;
 5. współdziałanie z przedstawicielami otoczenia społecznego.

 

RJK, zgodnie z wytycznymi URdsJK, sporządza raporty:

 1. wyników badań ankietowych dotyczących programu studiów, prowadzących, i realizacji poszczególnych zajęć;
 2. przeglądu programów studiów;
 3. ewaluacji procesu kształcenia;
 4. analizy systemu wsparcia dydaktycznego dla studentów,

RJK określa, na podstawie analizy SWOT, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w zakresie prowadzonego procesu kształcenia oraz przedstawia dyrektorowi jednostki harmonogram działań naprawczych i doskonalących jakość kształcenia.

W skład Rady Jakości Kształcenia dla danego kierunku/kierunków studiów wchodzą: nauczyciele akademiccy, przedstawiciel studentów, koordynator kierunku powołani na 4 letnią kadencję przez dyrektor instytutu. Decyzją dyrektora instytutu mogą w jej skład zostać powoływani doraźnie przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. Koordynator Kierunku zostaje powołany prze dyrektor instytutu na okres 4 lat a jego zakres obowiązków Koordynatora Kierunku określa dyrektor instytutu w porozumieniu z przewodniczącym RJK.

Uniwersytecka Rada ds. Jakości Kształcenia i Rada Instytutu zapoznaje się z raportami Kierunkowych Zespołów, szczegółowo je analizuje i wyciąga stosowne wnioski.

W następstwie tego podejmowane są działania naprawcze, podczas których między innymi dokonuje się weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach. Przeprowadza się szczegółowy przegląd kart kursów. w efekcie tych działań poprawione zostały sformułowania wymagań i warunków oceny powodujące większą czytelność i możliwość zrozumienia ich przez studentów. w ramach planu naprawczego powołane zostały osoby odpowiedzialne za wydziałową stronę www. Do ich głównych obowiązków należy aktualizowanie i uzupełnienie brakujących informacji dotyczących studiów na wszystkich kierunkach. Pod wpływem raportów jakości kształcenia zadecydowano o szerszej dyskusji nad stworzeniem dodatkowych możliwości odbywania praktyk przez studentów.

Działanie na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na danym kierunku, w tym przygotowanie raportu pod koniec danego cyklu studiów, przygotowanie corocznego sprawozdania dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Grafiki i Wzornictwa oraz przedłożenie go Uniwersyteckiej Radzie ds. Jakości Kształcenia i Radzie Instytutu.

Organizowanie spotkań z opiekunami roczników, studentami, pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi celem analizy planów i programów studiów oraz kart kursów,
realizacja rozwiązań służących doskonaleniu jakości kształcenia na danym kierunku studiów.
Ocena i weryfikacja efektów kształcenia odbywa się dwutorowo, pierwsza ścieżka wykonywana jest przez pracowników Instytutu działających w ramach RJK oceniających plany i programy studiów oraz poprzez hospitację zajęć pracowników, przeprowadzaną przez kierowników katedr.

Drugą ścieżką sprawdzającą głównie oceny jakości prowadzonych zajęć oraz weryfikacje przekazywanych treści są ankiety przeprowadzane wśród studentów oceniających poszczególne przedmioty po ich odbyciu. Pozwala to na wypracowanie bardziej wyważonych i zobiektywizowanych sposobów prowadzenia zajęć oraz realizowanych programów. Prace nad zmianami prowadzi zwykle konstytuowany na tę okazję zespół roboczy.

Plany i programy studiów są dyskutowane na posiedzenia Rady Instytutu, a następnie modyfikowane i zatwierdzane w terminie wskazanym przez dyrektora instytutu (nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zajęć), pod kątem koordynacji między przedmiotowej, właściwej kolejności przedmiotów, treści merytorycznych, weryfikacji kart kursów, zgodnie z sugestiami prowadzących zajęcia.

Rada Jakości Kształcenia

kierunki artystyczne – I stopnia: Design, Digital Design, Grafika, Komunikacja wizualna, Sztuka i Media, II stopnia: Art&Design dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Instytut Sztuki i Designu r.a. 2023/24

Przewodnicząca: dr Ewelina Małysa

Koordynatorzy:

Studia I stopnia

Kierunek Design

 • prof. Alicja Panasiewicz
 • dr Franciszka Jagielak
 • dr Monika Natkaniec-Papp

Kierunek Digital Design

 • dr Anna Pichura
 • mgr Piotr Filipiuk
 • mgr Marcin Turecki

Kierunek Grafika

 • dr Wojciech Sobczyk
 • dr Marta Niedbał

Kierunek Komunikacja Wizualna

 • dr Przemysław Paliwoda
 • mgr Karolina Szafran
 • dr Marcin Urbańczyk

Kierunek Sztuka i Media

 • dr hab. Beata Długosz
 • dr hab. Maria Wasilewska
 • dr Michał Łuczak

Studia II stopnia

Kierunek Art&Design

 • dr Marcin Klag
 • dr Daria Malicka

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

 • Bogumił Kucza (firma Komodo Piotr Kucza)

Przedstawiciele studentów

 • Julia Michałek – Przewodnicząca Instytutowej Rady Samorządu Studenckigo
 • Patrycja Poręba – Zastępca Przewodniczącej Instytutowej Rady Samorządu Studenckigo

 

Rada Jakości Kształcenia

kierunki humanistyczne – I stopnia: Studia nad wizualnością, II stopnia: Sztuka współczesna dyscyplina – nauki o sztuce Instytut Sztuki i Designu r.a. 2022/23

 

Przewodniczący: dr Agnieszka Kamrowska

Koordynatorzy:

Studia I stopnia

Kierunek Studia nad wizualnością

 • dr Weronika Plińska

 

Studia II stopnia

Kierunek Sztuka współczesna

 • dr Magdalena Worłowska

 

Członkowie:

 • dr hab. Beata Cyboran, prof. UKEN
 • dr Małgorzata Kaźmierczak
 • dr Krzysztof Siatka
 • dr Agata Wójcik
 • dr Karolina Kolenda